Jak správně topit briketami

Plánování

Plánování je tím prvním krokem

Opatření moderního topného zařízení musí být předem dobře připravené. Nakonec taková zařízení mají být ozdobou domova, a po dobu mnoha let mají poskytovat komfortní teplo. Sotva nějaký jiný předmět ve vybavení domácnosti má takový vliv na kulturu bydlení, jako mají kachlová kamna nebo krb.

Dříve, než se budeme zabývat designem topného zařízení, a než si budeme prohlížet nabídky výrobců, tak je potřeba si odpovědět na následující otázky:

Které zařízení je to správné pro mne?

Jak správně topit briketami - zařízení

Správná odpověď záleží na tom, zda se má dané topné zařízení používat jako hlavní zdroj tepla, nebo jako přídavné topné zařízení, provozované vedle stávajícího ústředního nebo etážového topení. Pokud se má dané topné zařízení používat k plnému pokrytí požadované potřeby tepla, tak se musí připravit výpočet této potřeby tepla, aby tak bylo možné volit patřičný topný výkon v souladu se specifickými tepelnými požadavky. Pokud se má dané topné zařízení používat jako přídavné topné zařízení, tak se dnes, kromě hledisek komfortu a požadovaného prožitku z ohně, dostává do popředí také konkrétní úspora energie.

Důležité upozornění:

 • Výkon topného zařízení musí být uzpůsobený k velikosti vytápěného prostoru. Pokud se má dané topné zařízení později vytápět s použitím dřeva a hnědouhelných briket, tak musí být vybavené roštem.
 • Vždy podle velikosti a konstrukčního uspořádání daného zařízení je potřeba ověřit statiku domu.

Pokud by byly nějaké pochybnosti, tak se poraďte s kvalifikovaným kominíkem.

Správné palivo

Jaká paliva jsou vhodná?

Dříve, než se bude dané zařízení uvádět do provozu, tak je bezpodmínečně nutné, abyste věnovali pozornost příslušnému provoznímu návodu!

Jak správně topit briketami - paliva

V souladu s „Nařízením pro malá topná zařízení” se smějí nasazovat výhradně jen patřičná paliva, jako je například kusové suché dřevo v přírodním stavu, dřevěné brikety a hnědouhelné brikety.

Pozor:

Topné zařízení není žádné zařízení pro spalování odpadu. Nesmějí se zde spalovat žádné odpady, plastik, lepenka, upravované dřevo (natírané, lakované), nebo vlhké dřevo. Nasazení nevhodných látek vede jak k poškozování topného zařízení, tak i k narušování životního prostředí.

Topná zařízení bez nebo včetně otevřených dvířek u topeniště

Zde je potřeba přednostně používat vyschlé listnaté dřevo. Jehličnaté dřevo, z důvodu obsahu pryskyřice, má sklony k vyhazování jisker.

Z toho důvodu u všech těchto zařízení v zásadě platí:

Nikdy nenechávejte bez dozoru!

Palivo je potřeba řádným způsobem skladovat!

Doporučení:

Ve sklepě je možné skladovat výhradně jen suché dřevo, a tento sklep musí být dobře větraný. Pokud dřevo není dostatečně vyschlé, tak hrozí plesnivění.

Hnědouhelné brikety a dřevěné brikety se mají skladovat ve vhodných zásobních místnostech, nebo přinejmenším v zastřešeném prostoru. Čerstvě naštípané dřevo se musí před použitím přinejmenším po dobu 2–3 let sušit na dobře větraném místě, chráněném před deštěm.

Zásada:

Při skladování tuhých paliv je potřeba předcházet jakémukoliv zacházení s otevřeným ohněm. Palivo neskladujte v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů, nebo v blízkosti snadno vznětlivých látek.

Obsluha topného zařízení

Jak správně topit briketami - topení

Topné zařízení se musí správně obsluhovat!

Aby se bránilo vzniku nežádoucích emisí, tak je potřeba:

 • Musí se zvolit správné palivo.
 • Palivo se musí nasazovat do patřičného topného zařízení, s napojením na komín v souladu s předpisy.
 • Musí se správně zacházet s topným zařízením a se vsázkou paliva.

Důležité upozornění:

 • Dodržujte návod k obsluze, poskytovaný výrobcem daného zařízení!
 • Používejte výhradně jen zde uváděná paliva!

Se správnou obsluhou topného zařízení je možné dosáhnout výrazné snížení emisí, pokud se spalují vysoce kvalitní hnědouhelné brikety, dřevo, anebo dřevěné brikety.

Takto se topí s hnědouhelnými briketami, se dřevem a s dřevěnými briketami:

Na čistý rošt položte vhodný podpalovač, dostatečné množství dřeva pro podpalování, a několik hnědouhelných briket, dřevěných briket, nebo štěpin dřeva.

Regulátor vzduchu přemístěte do polohy pro roztápění, popřípadě přívod vzduchu naplno otevřete. Podpalte palivo. Když se palivo plně rozhoří, tak nastavte regulátor vzduchu zpátky na požadovaný výkonový stupeň. Jakmile se objeví žárové lože, a již nejsou vidět žádné plameny, tak znovu přidejte palivo, a nastavte zařízení podle individuální potřeby tepla.

Dbejte na optimální spalování!

V případě příliš vysokého přívodu vzduchu může dojít k přetížení zařízení, ale na druhé straně nedostatečné množství přiváděného vzduchu vede k nedostatku kyslíku, a to má za následek nedokonalé spalování.

V obou těchto případech:

 • Dochází k neúplnému využití tepla.
 • Vznikají nežádoucí emise.

Pozor:

 • K roztápění nikdy nepoužívejte žádné hořlavé kapaliny. Hrozí nebezpečí výbušného vzplanutí.
 • Horký popel nikdy neskladujte v hořlavých nádobách, nebo jej takto nelikvidujte.
 • Popel odstraňujte výhradně jen ve vychladlém stavu, a bez přítomnosti žhnoucích zbytků.

Jak správně topit briketami

Jak správně topit briketami

 

Tvorba webu Gary Fibiger | SH STREAM, s. r. o © 2009–2024

CENÍK ZDE